مرحله اول جابجايي لگن خاصره

 

وقتي بيمار در حالت درازكش روي شكم باشد، مي توان مشاهده كرد كه مثلا سمت راست لگن خاصره بالاتر از سمت چپ قرار دارد. در اين صورت دقيقا" وضعيت شانه نيز به همين ترتيب خواهد شد، يعني شانة سمت راست بالاتر از شانة سمت چپ خواهد بود. (به اشکال زیر و تغییرات حاصله نگاه کنید. )

 

 

    

   

 

 

  لگن راست در اين حالت به سمت بالاحركت كرده و كمي به عقب مي پيچد. مفصل راست به سمت داخل مي پيچد و پاي راست كو تاهتر از پاي چپ مي گردد.

     فردي با لگن خاصره نورمال در وضعيت ايستاده يا در حركت مي بايست قاعدتا" وزن بدن خود را به طور مساوي بر روي هر دو پا منتقل كند. ولي از آنجا كه پاي راست كوتاهتر از پاي چپ شده است،  قسمت فوقاني بدن براي حفظ تعادل به سمت چپ خم  مي شود ودر اين حالت وزن بدن، بيشتر بر روي پاي چپ كه اكنون بلندتر از پاي راست شده است منتقل مي شود. وقتي قسمت فوقاني بدن به سمت چپ متمايل گردد، ستون فقرات در سمت راست دچار خميدگي و انحراف شده و مهره هاي گردني به سمت چپ منحرف مي گردند، چون سر در اين حالت براي حفظ تعادل به طور ناخودآگاه به سمت راست خميده مي شود (  نگاه كنيد به شكل شمارة 3) .

     اگر لگن خاصرة راست كه دچار جابجايي شده به سمت جلو به پيچد، لگن سمت چپ به نظر بلند تر از لگن سمت راست مي آيد. شانة سمت راست نيز به علت انحراف ستون فقرات در سمت راست به جلو متمايل مي شود و بدن به سمت چپ مي پيچد.