نتايج به دست آمده در دو مركز درماني بر حسب انواع بيماري ها

موارد بهتر نشده
موارد بدتر شده
بيماران درمان شده
تعداد بيماران
نام بيماري
رديف
4
-
20
24
اسكليوز
1
1
-
35
36
دردهاي ناحيه كمر
2
-
-
8
8
سر درد و  دردهاي ناحيه گردن
3
-
-
3
3
آرتريت مزمن مفاصل لگن
4
6
-
17
23
ساير بيماريها
5
11
-
83
94
جمع