تاثير روش درماني يومي هو بر

 بيماري هاي مفاصل استخواني ناحيه لگن خاصره

كلينيك يومي هو تراپي لهستان

Polskie Stowarzyszenie Yumeiho

 
 
      هدف اصلي مطالعه ما، بررسي تاثير يومي هو بر بيماري هاي مفاصل استخواني ناحيه لگن خاصره، به خصوص در رابطه با كودكاني بود كه سن آنها بين 1 تا 12 سال مي باشد. در اين زمينه يومي هو اثر بسيار گسترده اي داشته است. تا كنون ما بيش از 80 بيمار را كه از بيماري هاي مفاصل استخوان ناحيه لگن رنج مي بردند ، تحت معالجه قرار داديم. بيماري ها ، اگرچه متنوع بودند ، اما همه آنها به علت جابه جايي و عدم قرار گرفتن دقيق سر فمور ( ران ) در داخل استابولوم ، دچار درد و انقباض ماهيچه هاي اين ناحيه       ( مفصل هيپ ) بوده و به همين خاطر گردش خون در بين ماهيچه ها و مفاصل به خوبي انجام نمي گرفته است . مطالعه و بررسي روي اين بيماري ها، امكان داد كه روش درماني يومي هو، با از بين بردن انقباضات ماهيچه اي ، طبيعي كردن گردش خون و به خصوص جا انداختن دقيق استخوان ها در مفاصل مربوطه، تاثير شگرف خود را نشان دهد.
       بررسي هاي كلينيكي، نشان داد كه روش درماني يومي هو در بيش از 80 درصد موارد به نتيجة سلامت كامل  يا بهبودي بيمار منجر شده است.
در طي اين معالجات ، با يك نمونة شگفت انگيز مواجه شديم. پسر بچه اي 7 ساله ، كه سر استخوان فمورش را طي يك عمل جراحي تراشيده و به جاي آن پروتز گذاشته بودند، به  نكروز ( مردگي سلول هاي استخواني) مبتلا شده  و در معرض معلوليت قرار گرفته بود. اين پسر بچه به مدت 20 ماه، هر هفته 2 تا 3 بار يومي هو دريافت نمود و مورد مراقبت هاي هوميوپاتي قرار گرفت . در خانه نيز به طور مرتب و زير نظارت والدينش به تمرينات نرمشي مخصوص يومي هو پرداخت. نتيجه بسيار درخشان بود. سر قمور كاملا احياء شد و خطر معلوليت از ميان رفت.  در شروع معالجات، جابه جايي لگن خاصره حدود 5/1 سانتيمتر و پاي راست حدود 3 سانتي متر كوتاهتر از پاي چپ بود. پس از دريافت سي جلسه يومي هو، اين جا به جايي رفع شد. اكنون طول هر دو پاي اين پسر بچه برابر است. فقط چرخش خارجي پا كمي بالاست كه نتيجه عمل جراحي مي باشد (شکل زیر).
 
    
                                         
                 بعد از درمان با " یومی هو"                                             قبل از درمان