علائم و نشانه هاي صورت :

 

 

   علائمي كه با مشاهدة آنها در خطوط و اعضاء صورت مي توان به سادگي پي  به جابجايي لگن خاصره در فرد مورد مشاهده برد - كه عمدتا” در عدم قرينگي دردو طرف صورت خلاصه مي شود - ،  به  شرح  زير مي باشد:

-           يك چشم بسته تر و تنگ تر از ديگري  است،

-            يكي از پلكها حدودا" دو برابر بيشتر از  آن يكي گرد است،

-            يكي از پلكهاي پاييني بيشتر از ديگري  متورم به نظر مي رسد،

-            يكي از ابروها از ديگري  فروافتاده تر است،

-            خطوط افقي پيشاني در يك سمت كشيده تر است،

-            خط عمودي ميان دو ابرو به يك سمت متمايل شده است،

-            بيني در يك خط مايل قرار گرفته است،

-            يكي از سوراخهاي بيني كوچكتر از ديگري است،

-            چين عمودي بين بيني و لب بالا راست نمي باشد،

-   شيارهاي اطراف بيني و گوشة لبها در يك سو ديده نمي شود يا شبيه آن ديگري نيست،

-            گوشه لبها دريك سطح قرار نگرفته است

-            چانه يكسان نيست،

-            يك گوش بالاتر از ديگري است .

يكي يا تعداد بيشتري از اين نشانه ها بيانگر جابجايي لگن خاصره است