روش تشخيص

 

 

 

 براساس مشاهدات آماري، بندرت مي توان فردي را يافت كه به نوعي دچار جابجايي لگن خاصره نباشد. براي آن كه به توان به موقع متوجه اين جابجايي و انحراف در لگن خاصره شد و سريعا" اقدام به درمان آن و جلوگيري از بروز بيماري هاي گوناگون كرد، اكنون شما را با روش تشخيص جابجايي در لگن خاصره آشنا مي كنيم.

 

الف -چگونه مي توان به جابجايي لگن خاصره پي برد؟

 براي پي بردن به جابجايي لگن خاصره به سادگي مي توان با مشاهده صورت، قسمتهاي مختلف بدن،  بخصوص اندامهاي فوقاني و تحتاني، و وضعيت حركتي مفاصل بدن متوجه آن شد.

 بدن يك انسان سالم  با توجه به خط ساژيتال[1] آن، مي بايست در هر دو طرف آن داراي قرينگي كامل باشد. علائم و نشانه هاي صورت به بهترين نحو مي تواند قرينگي يا عدم قرينگي در بدن انسان را آشكار كند. جابجايي در لگن خاصره همواره باعث عدم قرينگي در بدن انسان مي گردد.

 [1]- خط سهمي بدن، خطي كه بر روي درز سهمي جمجمه وارد مي شود و بدن را به دو نيمة راست وچپ تقسيم مي كند.