مرحله سوم جابجايي لگن راست خاصره
 
 
زماني كه وضعيت بدن به طور مداوم بد و بدتر مي شود، پاي راست كه اين بار بلندتر از پاي چپ شده است كم كم كوتاهتر شده و عليرغم انحراف در سمت راست لگن ، به اندازه پاي چپ مي گردد ( در وضعيت دراز كش روي شكم ) . در وضعيتهاي بحراني، ممكن است كه پاي راست كمي بلند تر از پاي چپ باشد تا بتواند از انتقال بار بيشتر وزن بدن به آن جلوگيري كند. حتي در وضعيتهاي  ملايم تر، ممكن است با وجود مشاهدة برابري طول هر دو پا، شاهد آن باشيم كه لگن خاصره در سمت چپ اين بار بالاتر از سمت راست قرار گرفته باشد. اين وضعيت پيچيده و تركيبيِ انحراف و جابجايي سمت راست و چپ لگن را من " نوع تركيبي " جابجايي لگن خاصره ناميده ام.
 
 
 
 
 
 
 با جدي شدن وضعيت جابجايي لگن خاصره، بيشترِ وزن بدن گاه به پاي راست و گاه به پاي چپ منتقل شده و قسمت فوقاني بدن نيز به تبع آن گاه به راست و گاه به چپ خم مي شود و ستون فقرات فرم زيگزاگ به خود مي گيرد. مفاصل پاي راست و چپ نيز دائما" در يكي از وضعيت هاي  مراحل ذكر شده در فوق در مي آيد.
     انحرافات حادث شده در ستون فقرات فقط به تاثير در وضعيت شانه ها ختم نمي شود، بلكه به آرامي به مفاصل آرنج ها، مچ هاي دست و پا، انگشتان دست و پا و زانوها   سرايت مي كند. حتي دنده ها نيز از اين تاثير در امان نبوده و فرم آنها دچار تغيير مي شود. به اين ترتيب مشاهده مي كنيم كه چگونه جابجايي در لگن خاصره دير يا زود تمامي مقاصل بدن را درگير كرده و به تخريب آنها مي پردازد.
     نا گفته پيداست كه تغييرات در فرم اسكلت بندي بدن و مفاصل آن بلا فاصله در وضعيت سيستم اعصاب خودمختار ( سمپاتيك و پاراسمپاتيك )، عضلات و تاندونها، بافتها، رباط ها، گردش خون و سيستم لنفاتيك تاثير مخربي بر جاي گذاشته و عملكرد ارگانهاي داخلي وساير اعضا‌ي بدن را دچار اختلال مي كند.