مرحله دوم جابجايي در لگن خاصره    
 
 
     اگر لگن سمت راست  كه دچار جابجايي شده است براي مدتي طولاني در همين حالت باقي بماند و اصلاح نگردد، پاي چپ كه عموما" بيشتر از پاي راست وزن بدن را تحمل كرده است كم كم خسته      مي شود و پاي راست ناگزير مي بايست جانشين پاي چپ شده تا پاي چپ فرصت استراحت پيدا كند. در اين زمان، مفصل ران پاي راست – كه ديگر به سمت داخل پيچيده شده است – اكنون به خاطر تحمل بيشتر وزن بدن مجددا" به سمت راست و خارج گرايش پيدا مي كند و پاي راست كم كم بلند و بلندتر مي شود و به خاطر آن كه وزن بدن بيشتر به سمت راست منتقل شده است قسمت فوقاني بدن اين بار به سمت راست مي پيچد و ستون فقرات در سمت چپ دچار خمش و انحراف مي گردد. ولي از آنجا كه آن قسمت از ستون فقرات كه حالا دچار انحراف شده ديگر نمي تواند به طور طبيعي و خود به خودي اصلاح شده و صاف گردد، قسمت فوقاني آن اين بار براي حفظ تعادل بدن  دچار خمش و انحراف شده و به  شكل " S " انگليسي در مي آيد.
در اين زمان به دليل فرم جديد ستون فقرات، خط شانه ها در سمت چپ به سمت بالا نيل مي كند و در سمت راست به سمت پايين. هر دو شانه اكنون به سمت جلو مي پيچند.  به اين فرم بدن، " بدن مارگونه" مي گويند ( نگاه كنيد به  اشكال زیر، مرحله دوم و سوم جابه جایی لگن) .