آرتريت مزمن در ناحيه لگن Coxarthrosis
 
 
        اين بيماري يكي از بدترين و جدي ترين بيماري هاي سيستم حركتي انسان است . براساس امكانات طب غربي ، اين بيماري تقريبا غيرقابل علاج شناخته شده است. عموما در اين باره حركات كمكي نرمشي پيشنهاد ميشود و در وضعيت حادتر عمل جراحي صورت گرفته و به گذاشتن پروتز اقدام مي شود، كه اغلب نيز اين عمل چندان موفقيت آميز نمي باشد.  درمان اين بيماري به روش يومي هو نيز آسان نيست. ما در اين رابطه 3 بيمار داشتيم كه پس از درمان وضعيت بهتري يافتند و با سهولت بيشتري قادر به حركت شدند ، اما اين نتيجه هنوز براي اعلام نظر قاطع زود هنگام و ناكافي است و نياز به تحقيقات بيشتري دارد.