دردهاي ناحيه كمر و لگن خاصره
 
 
      تحت اين عنوان بيماري هاي زير مورد بررسي قرار گرفته است :
 
الف - درد عصبي سياتيك و كمر درد lumba ischialgia
ب  -  آماس و تورم پنجمين مهرة كمري بر روي مهرة خاجي                   Spondylolis Lumbalis ( Thesis )        
پ - ديسك كمر Discopathia Lumbalis
ت - فتق ديسك كمر ، كه به عمل جراحي نياز ندارد.Hernia Discia Invertebrata
ث - ساير دردهاي ناحيه كمر كه طب غربي عموما آنها را به دردهاي ناشي از بالا رفتن سن منتسب مي كند.
نتيجه درمان در اين گروه از بيماري ها كاملا رضايت بخش و قانع كننده مي باشد. ما 36 بيمار را ، در اين دسته از بيماري ها تحت مداوا قرار داديم، كه در بين آن ها تنها يك نفر پس از 5 جلسه درمان ، هنوز نتيجه رضايت بخشي نگرفته بود و ديگر حاضر به ادامه درمان نشد. بقيه همگي مداوا گرديدند. اين دسته از بيماران ، عموما پس از 2 يا 3 جلسه درمان، احساس بهبودي مي كردند و عوارض بيماري و دردهاي ناشي از آن ، پس از 18 جلسه عموما از بين  مي رفت و جا به جايي لگن خاصره نيز در طول اين مدت اصلاح مي گرديد. متوسط طول جلسات درمان در اين گروه 3/12 جلسه بوده است .