1-  اسكليوز
براساس تجارب ما ، اگر انحناي ستون فقرات كمتر از 20 درجه باشد، معالجه به روش يومي هو به سرعت نتيجه بخش خواهد بود. پس از 20 تا 25 جلسه اين انحناء از بين رفته و تعادل لازم و قابل اعتماد به دست مي آيد. اما بهتر است اين گروه از بيماران هر ماه يا هر دو ماه يكبار، مورد كنترل مجدد قرار گيرند و در صورت ضرور براي حفظ كامل نتايج به دست آمده ، 1 يا 2 جلسه ديگر به دريافت يومي هو اقدام كنند.
در ميان اين گروه از بيماران، 30 نوجوان 12 تا 14 ساله وجود داشتند كه در شروع معالجات از كرست طبي استفاده مي كردند ولي پس از 20 جلسه درمان ، ديگر نيازي به اين كرست ها نداشتند.
-  اگر انحناي ستوان فقرات بين 20 تا 30 درجه باشد ، براي به دست آوردن سلامتي كامل ، به جلسات بيشتر درمان نياز است. بيماران ما در اين گروه در حال حاضر تا 50 جلسه يومي هو دريافت نموده اند و اين روند كماكان ادامه دارد.
-  اگر انحناي ستون فقرات بيش از 30 درجه باشد، روند درمان بسيار طولاني تر خواهد بود. به عنوان مثال زن بيمار 24 ساله اي ، كه انحناي ستون فقراتش 38 درجه ، و در قسمت كمر (لومبال) 20 درجه بود، پس از 70 جلسه درمان ، اين انحناء به ترتيب به 27 و 15 درجه كاهش پيدا كرد. اين نتيجه به خوبي با مشاهده  عكس هاي راديو گرافي اين خانم تائيد مي شود.
-  اگر انحناي ستون فقرات بيش از 20 درجه باشد ، بايد جلسات درمان با فاصله كم بوده و در هر هفته حداقل 2 تا 3 جلسه درمان صورت گيرد
-  اگر بيماراني را كه به خاطر داشتن اسكليوز قبلا مورد عمل جراحي قرار  گرفته اند ، بخواهيم درمان كنيم ، به خاطر وضعيت ستون فقراتشان با مشكلاتي مواجه خواهيم شد. اما اين مسئله به معناي آن نيست كه روش درماني يومي هو در اين مورد بي فايده است. چرا كه سيستم حركتي همين بيماران ، پس از درمان توسط روش يومي هو ، بهتر شده و عضلاتشان نرم تر و با راحتي  بيشتر، از خود تحرك نشان مي دهند.