گزارشي ازبكارگيري روش درماني يومي هو دربيمارستان لونگ-آن از نوامبر 1995 تا نوامبر 1996
 
1- هدف : روش درماني يومي هو ، روشي است براي اصلاح مفاصل گوناگون بدن و رفع انقباضات عضلاني . اين روش درماني با بهره گيري از امتيازات روشهاي گوناگون درماني و ابداع يك سيستم درماني نوين، به نتايج درماني بهتري دست يافت  و مصرف دارو را  محدودتر كرد.
2-  روش كار:
- انتخاب بيماران
- آماده كردن بيماران و توضيح چگونگي انجام اين روش درماني بر روي آنها.
3- ارزيابي
- درمان : تمامي عوارض اوليه بيماري از بين مي رود
- بهبودي نسبي: عوارض بيماري كم كم كاهش مي يابد
- عدم اثر بخشي : عوارض اوليه كماكان باقي مي ماند يا بهبودي نسبي قابل توجه نيست .
- تعداد بيماران :  236 نفر. 91 نفر از آنها مرد بودند و 145 نفر زن .
- تعداد روزهاي درمان 52 تا 71 روز
- متوسط طول درمان : 22.33 روز 
 
نام بيماري
تعداد بيماران   
درمان شده
بهبودي نسبي
بي نتيجه
مهره هاي پشتي
      86
       42                
       44                
       --
سياتيك
     37
       22
      15
       --
آرتريت
     38
       23
      15
       --
خستگي شديد عصبي
     22
       12
      10
       --
سردرد
     15
       10
      5
       --
كمر درد
     10
        8
       2
       --
فشارخون
     15
       10 
       5
       --
اختلالات سيستم اعصاب نباتي
     13
       10
       3
        --
 
 
پس از يكسال بكارگيري روش درماني يومي هو در اين بيمارستان نتايج زير را ميتوان اعلام كرد:
      تعداد بيماران مورد مطالعه زياد نبوده است، بنابراين نمي توان به نتيجه گيري قطعي پرداخت . ولي با وجود اين، مي توان گفت كه نتايج بدست آمده از اين روش درماني در مورد پاره اي از بيماريها بسيار خوب است . بيماريهايي همچون لومبالگيو   ( دردهاي ناحيه كمر) ، سردرد ، آرتريت و ….
   
13/12 /1996
اين گزارش به  تاييد دكتر له تي مي – تين  (Le Thi My- Tien  )  و دكتر  له  تي  دانگ  چا ئو ( Le Thi Dong Chau  )  رياست بيمارستان لانگ – آن  ويتنام رسيده است.