بيماريهاي داخلي ( گرفتگي اعصاب نباتي )

 

 

يومي هو تراپي مي تواند با چند جلسه درماني، حملات آسمي را بر طرف كند. بيماران بسياري به همين ترتيب درمان گرديدند. صداي خشك و خس خس در  ريه ها مي تواند كاهش يافته يا به كلي از بين برود. اين روش براي درمان التهاب  شديد معده، اسپاسمهاي معده، اسپاسم مري ، تكرر ادرار، درد ناشي از زخم امحاء و احشاء ، درد وسوزش در مري بالاي معده ، يبوست مزمن يا اسهال. درمان بيماران بسياري كه مبتلا به فشارخون بالا ، تپش قلب بالا در بيماران با شخصيت عصبي ، ديابت و بوده اند تاييدي است بر اثر بخشي روش يومي هو تراپي.

به عنوان مثال:  V.T.T.، مردي 72 ساله كه دچار ديابت شده بود و پس از  15 ماه درمان در خانه و دو ماه بستري شدن در بيمارستان به هيچ نتيجه اي نرسيده  بود و بخاطر ضعف جسماني نمي توانست راه برود، پس از دوماه درمان بوسيله يومي هو ميزان قند در خون و ادرار او به شدت كاهش يافت.