بيماريهاي روحي و عصبي:     
 
    
يومي هو تراپي مي تواند بسياري از انواع بيماريهاي عصبي را در زمان كوتاهي درمان كرده يا شدت آن را كاهش دهد. بيماريهايي همچون : سياتيك ، نورالژي، تري جمين ( trigemin )، پاره اي از بيماريهاي سيستم عصبي در سر، سينه، كمر و اندامها، بي حسي، مورمور شدن، حساس شدن هاي جلدي با ريشه روماتيسمي و تورمها با ريشه عصبي.
بسياري از بيماران عموما" احساس آرامش ، كاهش درد و بهبود بيماري خود را پس از مدت كوتاهي از شروع درمان ابراز مي دارند. به عنوان مثال:
Nguyen v. Cam،-  ، مردي 75 ساله،  از درد سياتيك در هر دوپا رنج مي برد و  نمي توانست راه برود.  بعد از 15 جلسه به بهبودي كامل رسيد.

- Le Liem ، مردي 70 ساله،  دچار فلج نيمه بدن و فشار خون بالا ناشي از  araknid-hemoragio .  بيماري وي پس از 50 جلسه درماني بهبود يافت و وي توانست به خانه برود.