1-                     اثر درماني يومي هو

يومي هو تراپي روشي است مركب از ماساژ، فشار و مالش روي نقاط معين همراه با 100 حركت بنيادي و حركاتي كه بر اساس عوارض بيماري انتخاب  مي شود. انتخاب اين حركات با هدف از بين بردن كليه انقباضات عضلاني ، اصلاح مفاصل و بازگشت تعادل به بدن، از بين بردن گرفتگي و فشار بر روي سلسله   اعصاب، فعال كردن اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك  و اعصاب زير پوستي انجام گرفته است. تسريع و بهبود گردش خون، بهبود متابوليسم بدن، تقسيم هموگلوبين و ionosmosis  و سرانجام كاهش درد از جمله آثار درماني يومي هو تراپي است . بنابراين يومي هو تراپي مي تواند بيماريهاي بسياري را درمان كند. اين روش براي درمان بسياري از بيماريهاي حاد، مزمن سيستم عصبي و … مفيد مي باشد. همچنين براي بيماريهاي روحي، داخلي، زنان و كودكان مي تواند بكار گرفته شود. براي بيماريهاي مربوط به چشم ، گوش، گلو، دهان و پوست نيز مي توان از اين روش استفاده كرد. در زير چند نمونه از بيماريهايي كه به كمك يومي هو تراپي درمان شده اند آورده شده است