آثار درماني يومي هو تراپي
 
 
1-                     علل بيماريها:
   بر مبناي طب سنتي شرق،  بيماريها بر اساس سه عامل بوجود  مي آيند:
الف) دلايل بيروني :
    باد، سرما، خشكي ، رطوبت ، آتش، گرما، ويروسها،  سموم مواد غذايي، مصرف زياد داروهاي شيميايي و آثار جانبي آن .
ب) دلايل داخلي :
   لذت ، غم ،  عصبانيت ، هيجان، اضطراب و تشويش ، توارث ، مزاج و  خلق وخو، انقباضات عضلاني و جابجايي استخوانها ( بويژه لگن خاصره )
پ ) روش زندگي  :
   خستگي ناشي از كار زياد، كمي تحرك فيزيكي بدن ، كمبود خواب و سوء تغذيه.
هر كس كه تحت نفوذ و تاثير هر يك از عوامل سه گروه فوق قرار گيرد دچار بيماري مي شود. عوارض و نشانه هاي ( سمپتوم ها ) اين بيماريها بر سطح بدن   ظاهر مي شود و بيمار متوجه آن مي شود. از جمله اين عوارض: انقباضات ، تورم ، گرم شدن و تعرق،  سرخ شدن،  درد هاي عضلاني و...
 كسي كه دچار جابجايي استخوانها ( بويژه لگن خاصره ) شده باشد، طول  پاهاي او برابر نيست. يكي از پاها از ديگري بلندتر است. وزن بدن در اين وضعيت  به طور مساوي بر هر دو پا منتقل نمي شود. پايي كه وزن بيشتر بدن را تحمل  مي كند دچار خستگي و انقباض مي شود و پاي ديگر ضعيف مي گردد. بدن در اين زمان تمايل به تغيير وضعيت پيدا مي كند و وزن را به پاي ديگر منتقل مي كند. پس  از مدتي اين پا نيز خسته مي شود و منقبض و دوباره وزن بدن به پاي ديگر منتقل  مي شود. اين فرايند مرتب تكرار مي شود. هر چقدر پا ضعيف تر باشد اين جابجايي وزن بيشتر مي شود. همين امر مي تواند منجر به انحراف و جابجايي در مفاصل ايلياك، مهره هاي ستون فقرات ، گرفتگي سيستم عصبي، اختلال در گردش خون و بالاخره كم كم عدم تعادل در كل بدن حادث شود.
كاركرد زياد يا تحريك زياد، كه منجر به ترشح زياد اسيد معده، اسپاسم و درد مي شود.
كاركرد كم، پديده عصبي از كارافتادگي اندام (Inhibition )، گرفتگي  عصبي و خستگي ( Neurasthenia)  ،   با عوارضي همچون سردرد، سرگيجه، بي خوابي، رويابيني ، وزوز گوش، كه منجر به كاهش ترشح اسيد معده و احساس فلج شدگي  مي شود.