تاييد كلينیكي روش درماني يومي هو تراپي

 

دكتر ا.ي. گورباچف O.Y. Gorbachovn    رئيس آزمايشگاه درمان هاي دستي بيمارستان هوانوردان مسكو
1- در فاصله 20/12/1991 تا 15/5/1992 روش درماني يومي هو در بيمارستان هوانوردان مسكو مورد تحقيق قرار گرفت و اثرات آن بررسي شد.
 
2- براي انجام اين تحقيق، ابتدا گروهي متخصص تحت نظر دكتر سايونجي ماسايوكي، رياست انستيتوي بين المللي طب پيشگير ژاپن،  اين روش درماني را فرا گرفتند.
 
3- روش تحقيق بر اساس انجام آزمايشات گوناگون روشهاي پزشكي غربي و شرقي بر روي وضعيت بدن و با هدف اصلاح ستون فقرات و بر طرف كردن عوارض آن بر روي تمامي اندامها و سيستمهاي بدن انتخاب شد.
 
4- آزمايشات كلينيكي بر روي 82 بيمار انجام گرفت، كه همگي دچار بيماريهاي گوناگون ستون فقرات بودند. اين افراد به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول  ( 49 نفر)  كه فقط به روش يومي هو تراپي تحت درمان قرار گرفتند، و گروه  دوم ( 33 نفر) كه  به روش تركيبي    يومي هو تراپي و ساير روشهاي درماني  اين نوع بيماريها. تمامي اين بيماران قبل و بعد از درمان مورد آزمايشات و مطالعات دقيق پزشكي قرار گرفتند.
 
5- بهترين نتيجه حاصله، بر روي سندرمهاي ناشي از دردهاي ستون فقرات بود.  بعد از سومين جلسه درماني، واكنشهاي مثبت در ميان 51 بيمار مشاهده شد،  ( 32 نفر از گروه اول و 19 نفر از گروه دوم ). در مراحل پيشرفته تر درمان، عكسهاي راديوگرافي نيز بخوبي نشان از بهبود وضعيت عمومي بيماران مي داد. در اين ارتباط 34.7% و 33.4%  ( باقيمانده بيماران هر دو گروه ) در وضعيت بسيار بهتري درمانها را به پايان رساندند و از نتايج حاصله در مجموع رضايت داشتند. فقط دو مورد از اين بيماران هيچ نتيجه اي از اين درمانها بدست  نياوردند و وضعيت آنها روز به روز پيچيده تر مي شد.
 
9 نفر از بيماران گروه اول و 20 نفر از بيماران گروه دوم، پس از اولين جلسه درماني، احساس درد مي كردند كه اين احساس 8-6 ساعت ادامه داشت كه خود به معناي فعال شدن فرايند ژنهاي خوني  (گردش ) در عملكرد ساختاري مهره هاي  ستون فقرات مي باشد.
 
مهمترين نتايج بدست آمده به شرح زير بود:
 
الف - آقاي  دال ( شماره پرونده بيمارستاني 5283) ، 34 ساله، بخاطر ناراحتي  و مشكل در ستون فقرات و كمر ( لومبال) در بيمارستان بستري شد. در طول دو  هفته، به روشهاي معمول و كلاسيك تحت درمان قرار گرفت، ولي متاسفانه هيچگونه نتيجه مثبتي حاصل نشد. سپس روش درماني يومي هو به كار گرفته شد. پس از چهارمين جلسه درماني، عارضه درد از بين رفت و پس از پانزدهمين بار، بيمار  بهبود يافت و بيمارستان را ترك گفت .
ب- آقاي جيم ( شماره پرونده بيمارستاني 1943 )، 37 ساله، به خاطر عدم توانايي حركت با آمبولانس به بيمارستان آورده شد. تشخيص، درد شديد در ناحيه لومبال بود. پس از 5/1 ساعت درمان به روش يومي هو، شدت درد كاهش يافت . پس از سومين جلسه درماني، عارضه درد بكلي از بين رفت.
نتيجه گيري حاصل شده از بكارگيري روش درماني نشان مي داد كه بيماران بستري شده در بيمارستان، نتايج بسيار مثبتي بدست آوردند و مي توان تاييد كرد كه اين روش درماني براي درمان گروه بيماريهاي ستون فقرات موفق مي باشد.
روش درماني يومي هو، تركيب هماهنگي است از روشهاي درماني اروپايي و شرقي. اين روش درماني، كاملا" مطمئن بوده و فاقد اثرات تخريبي مي باشد و از نظر روحي براي بيمار بسيار آرامبخش مي باشد. ويژگي سيستماتيك و سادگي آن به پزشكان اجازه مي دهد كه به اين روش روي آورند و به آن اعتماد كنند. با توجه به نتايج علمي بدست آمده از بكارگيري روش يومي هو، مي توان توصيه كرد  براي تحقيقات علمي خود، به ابداع سيستمهاي كامپيوتري روش تشخيص بيماري و وضعيت بدن  پرداخت، تا بتوان هر چه بهتر آثار درماني اين روش را مورد مطالعه  قرار داد.