نتايج بررسي هاي موسسه پزشكي CAK  و مركز درماني MODEL
در شهرهاي پاپا و گويور در كشور مجارستان از 15 جولاي 91 تا 30 ژوئن 1992

 

 گزارشي از دكتر يوديتا نهز (Judita NEHEZ  )

      مركز ماCAK   در شهر پاپا، از تاريخ 15 جولاي 1991 فعاليت هاي خود را در زمينه يومي هو آغاز كرد و نتايج به دست آمده، حاصل فعاليت يكساله ماست. در اين مركز ما تنها افرادي را پذيرا شديم كه دچار  بيماري هاي اندامهاي حركتي بودند.

       متاسفانه قسمت عمده اي از بيماران  ما (41 درصد ) بعد از چند جلسه ، به دليل مشكلات مالي موفق به ادامه معالجه نگرديدند. در جمع بندي نتايج به دست آمده ، ناگزير اين گروه از بيماران را از آمار حذف نموديم. با اين وجود در ميان همين گروه از بيماران ، افراد زيادي بودند كه بيماري هايشان با همان چند جلسه محدود ، بهبود نسبي يافت .

 
 
نگاهي به انواع مختلف بيماري ها :