نمونه هایی از گزارشات و مقالات پزشكي از سراسر جهان

در باره

" يومي هو تراپي "

 

موسسه پزشكي CAK و مركز درماني MODEL
 

کلینیک یومی هو تراپی لهستان 

موسسه پزشکی آرت 

اداره کل امور پزشکی شهر هوشی مین 

گزارشي از بكارگيري روش درماني يومي هو در بيمارستان لونگ - آن از نوامبر 1995 تا نوامبر 1996