« يومي هو» بر اين باور است كه علت اصلي بسياري از بيماري ها را بايد در ريشه آن، يعني بهم خوردن تعادل و قرينگي بدن انسان ، بويژه در لگن خاصره جستجو كرد. اين باور بدان معني است كه در نزد فردي كه دچار انحراف و جابجايي لگن خاصره شده است، شاهد عدم برابري طول پاها خواهيم بود كه اين خود، تغيير مداوم انتقال وزن بدن بر روي پاها، انحراف در ستون فقرات ( اسكليوز و كيفوز)، جابجايي و تغييرات اندك ارگانهاي داخلي بدن، اختلالات در سيستم اعصاب خود مختار، سيستم گردش خون ، سيستم لنفاوي ، سيستم گوارشي ، سيستم تنفسي ، انقباضات عضلاني، خشكي مفاصل و بيماري هاي مفصلي، و بالاخره عدم تعادل در بيوانرژي و كاهش آن در بدن خواهيم بود. بنابراين به سادگي قابل درك است كه اين مشكلات و اختلالات، خود عامل بزرگ انواع بيماري هاي گوناگون در بدن انسان مي باشد كه به حوزه فيزيك بدن ختم نمي شود و به روح و روان آدمي نيز چنگ مي اندازد و آن را نيز بيمار مي كند.
 
يومي هو تراپي، با بهره گيري از امتيازات و نقاط قوتِ روش ها و تكنيكهاي گوناگون درمان شرقي، بويژه بر مبناي روش هاي درمان چيني و ژاپني، همچون  ماساژ، طب فشاري، اصلاح مفاصل و استخوان بندي بدن ( مكتبهاي پزشكي شائولين ) و…  ، توانسته است  روش درماني نوين و كم نظيري را ارايه دهد. نتايج بدست آمده، آنچنان مورد توجه قرار گرفته است كه به سرعت در پاره اي از كشورها، مراكز و كلينيكهاي يومي هو تراپي افتتاح شده و هر روز پذيراي بيماران بسياري هستند. حتي دولتهايي چند نيز در اروپا، اين روش را به رسميت شناحته اند.

لازم به ذكر است كه به دليل نوع نگاه علّي و سيستماتيك به بدن، بيماران بسياري كه براي درمان يك بيماري مشخص خود به درمانگران « يومي هو» مراجعه مي كنند، پس از طي كردن طول درمان، در كمال تعجب اظهار مي دارند كه همزمان بيماري هاي ديگر آنان نيز بهبود يافته است. دليل اين امر، همانا توجه به تمامي ارگانهاي بدن و فعال كردن عملكرد آنها و رفع اختلالات موجود است و نه فقط توجه به عضو بيمار فرد مراجعه كننده. بي دليل نيست كه « يومي هو» تنها به عنوان يك روش درماني شناحته شده نيست، بلكه به عنوان يك طب پيشگير كه در ارتقا سطح سلامتي، نشاط و شادابي ، افزايش انرژي حياتي و قدرت خود درماني بدن مي كوشد نيز از آن نام برده مي شود .