نتايج آماري
 
گروه 1- شامل گروه كثيري از بيماران مي باشند كه بين 50 تا 250 بار ماساژ دريافت كرده اند.  بيماراني كه بهبودي قابل توجهي در آنها مشاهده شده، بين 50 تا 60 درصد بودند. اين درصد به خاطر وجود بيماري هاي جدي و مزمن بوده است. در ميان اين گروه ، بيماري هاي ناشي از اسكليوز پیشرفته( انحراف شدید ستون فقرات ) در راس بودند.
گروه 2- گروه متوسطي از بيماران را دربر مي گيرد كه حدود 35 بار ماساژ يومي هو دريافت كرده اند. درصد بهبودي قابل قبول در اين گروه بسيار رضايت بخش بوده و حدود 85 درصد از آنها را دربرگرفته است.
گروه3- در رابطه با بيماري هاي اين گروه ، مشكل بتوان برآوردي به دست داد. چرا كه در اين گروه، يومي هو به عنوان راه كمكي  مورد استفاده قرار گرفت . من شخصا در اين گروه تجارب و مشاهدات بسياري به دست آوردم .
گروه الف – كودكان 4 تا 15 ساله (445 نفر ) ، كه در مهد كودك ها و مدارس مورد آزمايش قرار گرفتند. ما موفق شديم كه صد مورد از كودكان اين گروه را به طور تصادفي همراه با مادرانشان مورد آزمايش قرار دهيم.
گروه ب – بيماراني كه توسط موسسه ما، شخصا مورد آزمايش قرار گرفتند ، 244 نفر بودند و سن آنها بين 7 تا 60 سال بود.
گروه الف
درصد
تعداد
شرح
100
445
افرادي كه تحت آزمايش قرار گرفتند
8/12
57
كساني كه فاقد جابه جايي لگن خاصره بودند
85/56
253
كساني كه دچار جابه جايي سمت راست لگن بودند
35/30
135
كساني كه دچار جابه جايي سمت چپ لگن بودند
 
     كودكاني كه به همراه مادرانشان مورد آزمايش قرار گرفتند:
 
درصد
تعداد
شرح
100
100
 افراد مورد آزمايش
92
92
افرادي كه به طور طبيعي متولد شده اند
2
2
افرادي كه دچار نقص مادر زادي بوده اند
90
90
كودكاني كه دچار جابه جايي لگن در همان
سمتي بوده اند كه مادرانشان دچار بودند 
10
10
كودكاني كه  در جهت عكس مادرانشان
 دچار جابه جايي لگن خاصره  بودند 
نتايج
1-  تعداد كمي از افراد مورد آزمايش ، داراي لگن خاصره طبيعي و بدون جا به جايي بودند.
2-   تعداد زيادي از افراد مورد آزمايش ، دچار جا به جايي سمت راست لگن نسبت به سمت چپ بودند.
3-   جا به جايي لگن خاصره مادران ، به همراه عضلات منقبض شده ، نقش اساسي در انحراف لگن خاصرة كودكانشان ، درست در همان سمت داشته است.
 
گروه “ ب “
 
درصد
تعداد
شرح
100
244
 افرادي كه مورد آزمايش قرار گرفتند
87/2
7
 افرادي كه داراي لگن خاصره طبيعي بودند
36/73
179
 افرادي كه دچار جا به جايي سمت راست  لگن  بودند
 
      آمار ها همچنين حكايت از وجود روتاسيون پا بوده اند. روتاسيون L  به معني آن است كه روتاسيون داخلي پاي چپ در مقايسه با پاي راست بيشتر است و روتاسيون R  به معني عكس اين جهت مي باشد.
 
شرح
تعداد
درصد
روتاسيون پاي كوتاه چپ
96
100
O
5
21/5
L
77
21/80
R
14
58/14
 
 
درصد
تعداد
شرح
100
120
روتاسيون پاي كوتاه راست
83/5
7
O
67/61
74
L
50/32
39
R
 
 
درصد
تعداد
شرح
100
26
روتاسيون هاي برابر
76/30
8
O
23/69
18
L
0
0
R
 
نتايج
1 و 2 – نتايج مشابهي در گروه الف داشته اند.
3- مستقل از جهت جابه جايي لگن خاصره ، روتاسيون سمت چپ، اغلب بيشتر از سمت راست مي باشد  .