نتيجه گيري
 
 
     درد عصب سياتيك ، يك بيماري شايع است با ويژگيهاي كاملا" شناخته شده. دلايل اصلي بروز آن، تخريب و صدمه ديدن ديسكهاي بين مهره اي ناشي از  دژنراتيو شدن مهره هاي ستون فقرات است .    يومي هو تراپي مي تواند به نتايج درخشاني در درمان اين بيماري، نزد بيماران جواني كه براي اولين بار به اين درد  مبتلا شده اند ، دست يابد. در مورد بيماران پيري كه اين بيماري در آنها كهنه و مزمن شده است و تغييرات دژنراتيو ستون فقرات آنها به درجات بالايي رسيده است، بهتر است  يومي هو تراپي را همراه با ساير روشهاي درماني تركيب كرد تا به نتايج بهتر و اطمينان بخش تري دست يافت .