بحث و بررسي
 
1- تاثير مستقيم بر روي ستون فقرات منجر به رفع گرفتگي ريشه هاي عصبي مي شود كه عموما" با داروهاي شيميايي يا سنتي اين درمان صورت مي گيرد، يا به كمك آويزان كردن وزنه در پزشكي نوين.  به كمك يومي هو تراپي و ماساژ و اصلاح ستون فقرات و لگن خاصره موفق شديم گرفتگي هاي ستون فقرات را برطرف كرده، گردش خون را بهبود بخشيم، التهاب و تورم را كاهش دهيم و به نتايج درخشاني دست يابيم ( 50% در همان جلسه اول ) و در بعضي مواقع با  نتايج معجزه آميزي روبرو گرديديم.
 
2-  يومي هو تراپي درد را كاهش مي دهد و گرفتگي هاي ستون فقرات را برطرف مي كند ولي ممكن است نتواند عوامل اصلي درد را بكلي درمان كند ( بيماريهاي ديسك هاي بين مهره اي، تغييرات دژنراتيو ديسك ها و ستون فقرات را، و ممكن است بيماري دوباره بازگردد اگر چنانچه تمرين به اندازه كافي صورت نگيرد، يا احتمالا دارو مصرف نشود).