روش درماني يومي هو ، در موسسه پزشكي آرت ، براي موارد زير مورد استفاده قرار گرفته است :

 

 

1-  يومي هو به مثابه تنها روش درماني اصلي براي بيماري هاي ناشي از :

الف صدمات و ضايعات بدني

ب  - دردهاي مزمن ناشي از جا به جايي و انحراف استخوان بندي

2-  يومي هو به مثابه روش درماني اصلي در كنار هوميوپاتي براي موارد زير:

الف افزايش قدرت خود درماني بدن و معالجات پس از عمل جراحي

ب   - بيماري هاي استخواني كودكان

پ   - انحرافات غيرمتعارف استخوان بندي بدن

ت   - فلج اطفال

3-  يومي هو در كنار هوميوپاتي و رفلكس تراپي

در اين رابطه ، ما به معالجه بيماري هاي گوناگون پرداختيم كه به خاطر تغييرات حاصل در استخوان بندي بدن ، از قبل مي شد شاهد بلوك هاي گردش انرژي در كانال هاي انرژي شد.

4-  يومي هو به مثابه طب پيشگير

در سال 1992 ، از طريق راديوي لهستان ، ضمن طرح تئوري  جا به جايي لگن خاصره و انحرافات ستون فقرات ، به كنترل و معاينه كودكان در مدارس و مهد كودك هاي شهر ژشوف و حومه اقدام نموديم كه محبوبيت عام يافت.