نتايج بيمارستاني (انجام شده در تاريخهاي 5/7/1996 تا 3/12/1996)
 
الف – اطلاعات عمومي
1- تعداد بيماران              53 نفر
2- جنسيت                      مردان 28 نفر و زنان 25 نفر
3- سن :                         30  - 20 سال         15 نفر
                                    40  -  31 سال         16 نفر
                                    50  -  41 سال          5  نفر
                                    60  -  51 سال          5  نفر
                                    بيش از 60 سال         12 نفر 
4-  شغل : بيشتر بيمارانِ جوان، كارگران يدي بودند كه به كار سخت مشغول بودند،  و داراي زخم يا صدمه در ستون فقرات بودند.
1-   طول بيماري:
       - تا يك هفته                  15 نفر
       - 1 تا 2 هفته                   13 نفر
       - 3 تا 4 هفته                   5   نفر
       - بيش از يك ماه            20  نفر        
2-  تشخيص بيمارستاني :
       - درد در يك طرف بدن  52 نفر:
       - درد در  L 5               15 نفر
       - درد در  S 1               37 نفر
       - درد  در سمت راست   21 نفر
      - درد در سمت چپ        31 نفر
      - درد در دو طرف بدن    1   نفر
 
3- راديو سكوپي: تغييرات دژنراتيو ستون فقرات در درجات مختلف ، تغيير شكل ستون فقرات در كليه موارد
4-   تشخيص بر اساس طب سنتي:
الف – بر اساس 5 ريشه : بيشترين آنها داراي ذهن ضعيفي بودند
ب   - بر اساس 5 عملكرد عادي :
      - آتش قوي مثبت          10 نفر
      - آب قوي منفي             2  نفر
      - آتش ضعيف منفي     10 نفر
    - آب ضعيف مثبت         25 نفر
 
طول درمان : تعداد دفعات درمان، اصلاح و فشار ومالش
     - 1 بار                      كسي ابراز بهبودي نكرد
     - 2 بار                      14 نفر
     - 3 تا 5 بار                12 نفر
     - 6 تا 10 بار              12 نفر
     - بيشتر از 10 بار         15 نفر
 

ب - نتايج

براساس مشاهده درجات بيماري و علائم بيمارستاني، مي توان به ارزيابي اثربخشي درمان و كاهش درد پرداخت :
1-  اثر فوري پس از اولين جلسه درمان:
     - درجه الف :  14 نفر   ( 26.4% )
     - درجه ب   :   16 نفر  ( 30.2 %)
     - درجه پ   :   15 نفر  ( 28.3 %)
     - درجه ت   :    8 نفر   ( 15.1 %)

لازم به ذكر است كه اين نتايج در موارد حاد، گاه همراه با مصرف دارو و استراحت بدست آمده است