روش تحقيق
 
 
1-  روش : مشاهده و ارزيابي نشانه هاي ( سمپتوم ) بيمارستاني
2-  موضوع : بيماراني كه از درد عصب سياتيك رنج مي برند . دامنه سني  80  -20 سال.
پس از معاينه بيماران و تشخيص بيماري سياتيك ناشي از دژنراتيو شدن ستون فقرات يا دلايل ديگر، كار درماني بر روي آنها آغاز شد.
3-  مشاهدات ضروري
مشاهده و ارزيابي نتايج كاربرد يومي هو تراپي بر روي نشانه هاي  درد، فلج خفيف، خستگي
4-  فرايند كار
-  انتخاب بيماران براي درمان و انجام آن در اطاق درس ( اطاق آزمايشات  انستيتوي طب سنتي )
-          تشكيل پرونده بر اساس روشهاي مرسوم در انستيتو
-   انجام آزمايشات معمول ( آزمايش خون ، ادرار، راديوسكوپي ستون فقرات،  ECG ، آزمايش اولتراسونيك بر روي شكم … )
-   روش : بر اساس گزارش بيمار و توجه به علائم بيمارستاني بررسي شد كه  نشانه هاي بيماري وي در كدام درجه بندي قرار مي گيرد:
گروه تحقيق، بيماران را به موارد و نشانه هاي بيماري خود قبل از درمان آگاه مي كرد تا روند تغييرات را بر اساس درجه بندي فوق مشاهده كند.
درجات ارزيابي :
-  الف ( بسيار كاهش يافته است )                              در درجات  3- 0
-   ب   ( به حد قابل اعتنايي كاهش يافته است )          در درجات   5-4
-   پ   ( كمي كاهش يافته است )                             در درجات  8-6
-   ت   ( تغييري نكرده است )                                   در درجات10- 9