يومي هو تراپي
 
الف- سرچشمه
يومي هو تراپي كه به روش " اصلاح لگن خاصره و فشار و مالش درماني " نيز معروف است، توسط دكتر سايونجي ماسايوكي، مدير انستيتوي بين المللي طب پيشگير در توكيو ابداع شده است. اين روش از سال 1994 در انستيتوي طب سنتي شهر  هوشي مين به  كمك 50 نفر از آموزندگان آن با تخصص دكتراي پزشكي، پزشكان  طب سنتي، فيزيوتراپها ، تكنسين ها و ساير رشته هاي پزشكي در داخل انستيتو يا خارج آن بكار گرفته شده است .
 
 
ب – نتايج
     يومي هو تراپي يك روش ماساژ درماني است . به همين دليل، از يك سو داراي تاثيرات فيزيكي ماساژ است و از سوي ديگر داراي اثرات مثبت اصلاح لگن خاصره و ستون فقرات است .
1-  تاثيرات فيزيكي :
     بهبود گردش خون، كاهش گرفتگي عضلاني و خشكي مفصلي و رفع درد و فلج خفيف، - " تونگ تاك بات تونگ ، تونگ تاك بات تونگ " – ( عدم گردش خون باعث درد مي شود، گردش خون مناسب درد را برطرف مي كند )، فعال شدن ارگانهاي بدن و ايجاد واكنشهاي مقاومتي در برابر گرفتگي ها و انقباضات.
2-  تاثيرات اصلاح لگن خاصره و ستون فقرات : 
     يومي هو تراپي مي تواند گرفتگي ريشه هاي عصبي را بر طرف كند، بنابراين به درجات مختلف مي تواند دردهاي عصبي را برطرف كند.
 
پ حركاتي براي درمان درد عصب سياتيك ناشي از دژنراتيوشدن ستون فقرات
     يومي هو داراي 100 حركت بنيادين است، كه در ميان آنها حركات زير  براي درمان اين بيماري انتخاب شد:
1-  فشار و مالش طولاني اطراف مهره هاي ستون فقرات
2-   فشار و مالش ناحيه كمر و سرين
3- فشار بر روي عضلات سريني ( بالاي تروكانتر و روي مفصل هيپ ) عموما" با انگشت شست، و در مواقع ضروري به كمك آرنج.
4- فشار و مالش عضلات، تاندونها و رباطهاي ناحيه مابين تروكانتر بزرگ  و  خار خاصره اي قدامي فوقاني استخوان لگن پاي چپ
5-   فشار و مالش عضلات سريني
6-   فشار و مالش عضلات پشت ران و ساق پا
7-   فشار و مالش  وتر آشيل
8-   رفع انقباضات ، كشش و اصلاح پا و مهره هاي ستون فقرات
9-   اصلاح مهره هاي ساكرو ايلياك ( خاجي لگني ) و كمري
10-                       چرخش پا در محور مفصل راني
11-                       فشار و مالش همزمان عضلات ساق هر دو پا با كف دستها
12-                       زدن ضربه خفيف بر روي كف پا