فيزيو پاتولوژي درد عصب سياتيك ناشي از دژنراتيو شدن ستون فقرات
 
 فيزيو آناتومي اعصاب سياتيك
 
       عصب سياتيك طولاني ترين عصب در سيستم اعصاب بدن انسان است كه شاخه اي است از اعصاب ساكرو لومبال ( خاجي كمري ) و از مهره هاي چهارم و پنجم كمري  ( L4،  L5)  و مهره هاي 3 و 2 و1 خاجي (S1، S2، S3،) ريشه مي گيرد.
 
     اين عصب از طريق بريدگي سياتيك بزرگ از زير عضله، از لگن خارج مي شود؛ سپس از ران ، مابين عضله نزديك كننده بزرگ و عضلات پشت ران پايين رفته و  نهايتا" درست بالاي حفره زانو به دو شاخه  تقسيم مي شود:
 
-  عصب پوپليت ( ركبي ) خارجي، كه عصب كوچكتر دوشاخه شدة عصب سياتيك است، از قسمت خارجي حفره ركبي پايين مي رود و به شاخه هاي كوچكتري تقسيم شده و عضلات قدامي و خارجي ساق پا، پوست قسمت خارجي ساق پا و پشت پا را عصب داده و به كف پا   مي رود و حركت انگشتان پا را فرمان مي دهد.
 
 - عصب پوپليت ( ركبي ) داخلي عصب بزرگتر عصب سياتيك دو شاخه شده است كه از وسط حفره ركبي عبور كرده و وارد عضلات پشت ساق پا شده و نام  عصب درشت ني داخلي را به خود مي گيرد و به پشت قوزك داخلي پا رفته و به كف پا ختم مي شود. اين عصب عضلات پشت ساق پا، عضلات كوچك پا و پوست قسمت خلفي ساق پا و كف پا را پوشش مي دهد و انگشتان پا را حركت مي دهد.