دژنراتيو شدن ستون فقرات
 
الف – آناتومي ستون فقرات
-    ستون فقرات از 33 مهره نشكيل شده است: 7 مهرة گردني، 12 مهرة پشتي،  5 مهرة كمري، 5 مهرة خاجي كه با 4 مهرة دنبالچه جوش خورده است .
-   بجز بين مهرة اول و دوم گردني و مهره هاي خاجي و دنبالچه، بين ساير  مهره ها ديسك قرار گرفته است. در مجموع 23 ديسك، يك پنجم تا يك چهارم  طول ستون فقرات را به خود اختصاص داده اند.
-   ديسك، از يك هسته مركزي چسبنده و فيبرهاي اطراف آن تشكيل شده است كه در بين دومهرة بالايي و پاييني خود قرار گرفته است.
 
ب- دژنراتيو شدن ستون فقرات ( صدمه مفصلي ناشي از تغيير شكل مهره ها وغضروف ها )
 
1 – تعريف : صدمه يا تخريب مفصلي عارضه اي است كه در طولاني مدت حادث مي شود. ريشة اين بيماري در واقع تخريب غضروف در مفصل و مهره است كه به تغيير شكل اجزا آنها منتهي مي شود. 
 
2- دلايل :
-  دليل اصلي اين بيماري، پيري ( بالاي 60 سال ) است كه آهسته و آرام مي آيد، بدون آن كه توجه فرد را بلا فاصله به خود جلب كند.
-   دلايل جانبي : مكانيسم واكنشي بدن در ميان افرادي كه زير چهل سال هستند  و به كارهاي سخت فيزيكي در حرفه خود مشغول هستند، منجر به تغيير شكل آرام مهره ها و غضروف ها مي گردد. همچنين است ايجاد زخم جدي يا شكستگي  در مهره هاي ستون فقرات ، عدم تعادل و تقارن در بدن و بالاخره چاقي زياد.
 
3- پاتولوژي ديسك ( آرتروز ديسك ) يكي از بيماريهاي اصلي دژنراتيو ستون فقرات است كه منجر به دردهاي شديد كمري ( لومبال) و بيماري مزمن در ناحيه كمر و لگن مي گردد.
 
4 – تشريح پاتولوژيك
-  غضروف مفصلي و ديسك به طور معمول مي بايست داراي رنگ سفيد  با نور آبي باشد. سختي  و انعطاف زياد از مشخصه هاي آن است و از سلولهاي غضروفي، حفره هاي كوچك و ريز، رشته هاي كولاژن و مواد ديگر شكل گرفته است.  هر يك از ديسكهاي بين مهره اي شامل يك حلقه محيطي به نام  حلقه فيبري  ( annulus fibrosus ) است. اين حلقه به صفحات غضروفي نازك روي تنة  مهره ها  در بالا و پايين مي چسبند. حلقه فيبري يك ماده ژلاتيني نيمه جامد را احاطه مي كند به نام هسته نرم   (mucleus pulposus ) .
-  غضروف هاي مفصلي و ديسكها، چنانچه دچار تغيير شكل شده ( دژنراتيو) يا  صدمه ببينند به رنگ زرد روشن درآمده، ملتهب، خشك و نرم شده و كم كم انعطاف خود را از دست مي دهند و نازك و چين خورده مي شوند.  اين تغييرات در راديوسكوپيِ تخريبات مفصلي قابل مشاهده است.

 5- راديوسكوپي نشانه هاي بنيادي و اصلي اين تغييرات را منعكس مي كند: چين خوردگي و شيار نازك مفصلي، سخت شدن استخوان زير غضروف و ايجاد زائده هاي استخواني. راديوسكوپي سي تي اسكن يا  MRI  به وضوح و با جزئيات، صدمات و آسيبهاي حادث شده را نشان مي دهد