1-               مشكل درد – موضوع هدف
 
 
 درد عصب سياتيك، بيماري شناخته شده اي است كه عوامل گوناگوني ميتواند مسبب آن باشد. بويژه دژنراتيو شدن مهره هاي ستون فقرات  و بروز ديسك ، از جمله شايعترين عوامل آن هستند.
 
      يكي از عوارض اين بيماري درد شديدي است كه مانع از انجام جدي كار روزانه است. براي كاهش اين درد، عموما" از دارو بهره گرفته مي شود. در ميان روشهاي درماني بدون استفاده از دارو، انجام حركاتي است كه مي تواند فشار روي عصب سياتيك را از ميان بردارد. يومي هو تراپي در انستيتوي طب سنتي ما در شهر هوشي مين به اين منظور مورد استفاده قرار گرفت تا نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد. 

     از ويژگيهاي اين روش درماني، درمان بيماريهاي گوناگون ناشي از ستون فقرات  است كه با انجام حركاتي، مستقيما" بر روي ستون فقرات امكانپذير مي گردد. گروه تحقيق پيشنهاد كرد كه يومي هو تراپي را براي كاهش دردهاي سياتيكي  بيماراني كه دچار دژنراتيو ستون فقرات شده اند، با هدف ارزيابي دقيق ومشخص آثار درماني اين روش و غني كردن دانش عملي آن ، بكار گيريم  .