گزارشي در باره نتايج تحقيقات علمي انجام شده در ويتنام

 

اداره كل امور پزشكي شهر هوشي مين

انستيتوي طب سنتي
 
موضوع : مشاهده كاهش درد عصب سياتيك ناشي از دژنراتيو شدن مهره هاي ستون فقرات
 
سر پرست محققين : دكتر وان هونگ
 
فهرست مطالب:
 
1-  مشكل درد- موضوع هدف
-  فيزيو- آناتومي سياتيك
      -  دژنراتيو شدن ستون فقرات
      -  مكانيسم درد
-  ريشه ها
-  آثار درماني
- روش استفاده از يومي هو تراپي در پاتولوژي ستون فقرات در ارتباط با درد عصب سياتيك